Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PIENAPPLE
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle klanten van PIENAPPLE en gelden zonder
uitzondering voor iedere klant. De klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving
en boekingen.
1. Begrippen:
1.1 Algemene voorwaarden: Deze door PIENAPPLE gehanteerde voorwaarden, die zijn gepubliceerd
op de website van PIENAPPLE, www.pienapple.nl en hier te downloaden.
1.2 Klant: Degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij PIENAPPLE
1.3 Huurder: Degene die de ruimte huurt c.q. wenst te huren van PIENAPPLE
1.4 Lidmaatschap: Een door PIENAPPLE uit te geven c.q. uitgegeven en door een student te betalen
c.q. betaald lidmaatschap voor het volgen van yoga en andere lessen bij PIENAPPLE.
1.5 Strippenkaart: Een 8-lessen kaart voor alle lessen voor volwassenen.
1.6 Website: De website van PIENAPPLE: www.pienapple.nl
1.7 Workshop: Een bij PIENAPPLE te geven of gegeven workshop.
1.8 Webshop: De getoonde winkel op de website van PIENAPPLE
1.9 Training: Een bij PIENAPPLE te geven of gegeven training.
1.10 Therapie sessie: Privé sessie waarin alle vaardigheden vanuit yoga, beeldende therapie, body
work en energetische therapie worden gecombineerd.
2. Betalingen en prijswijzigingen:
2.1 Betaling geschiedt voorafgaand aan de les, workshop, privésessie of huur van de ruimte. Betaling
kan geschieden via bankoverschrijving of automatisch incasso.
2.2 Betaling van lidmaatschappen geschiedt altijd per automatisch incasso. Het automatische incasso
geschiedt omstreeks de eerste van de maand. Bij niet of niet tijdige betaling heeft PIENAPPLE het
recht om de invorderingskosten en incassokosten op de klant te verhalen. Restitutie van het lesgeld is
niet mogelijk.
2.3 Alle actuele prijzen staan vermeld op de website. PIENAPPLE behoudt het recht de prijzen te
wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website c.q. per
e-mail.
2.4 Door inschrijving en boekingen verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd.
2.5 Na inschrijving voor de yoga lessen betaalt de klant het lesgeld per maand. De klant betaalt een
gemiddeld bedrag per maand over 52 weken berekend.
2.6 Bij niet tijdige betaling, om welke reden dan ook, wordt € 7,50 administratiekosten in rekening
gebracht.
2.7 Wordt de incasso door de klant teruggeboekt, besteed ik dit uit aan een incassobureau.
2.8 Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.
3. Regels voor reservering:
3.1 Alle lessen kunnen enkel online tot 60 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
3.2 Annuleren van reserveringen voor de yoga lessen en therapie sessies kan kosteloos tot 24 uur voor
aanvang. Wanneer je niet tijdig annuleert dan vervalt jouw les/sessie en kan deze niet meer kosteloos
worden ingehaald.
3.3 Annuleren voor een workshops kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de workshop.
3.4 Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen, workshops en/of therapie sessies is niet mogelijk.
3.5 Gemiste lessen kunnen binnen een betaalperiode van een maand worden ingehaald. Het systeem
houdt je aanwezigheid bij. De KIDS YOGA lessen kunnen niet in worden gehaald.

4. Wijzigingen:
4.1 PIENAPPLE behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Klanten worden
hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente
versie is te vinden op de website www.pienapple.nl.
4.2 PIENAPPLE behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Klanten
worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een klant het met de wijziging niet eens is, dan kan
de klant opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De klant dient wel aan alle voorgaande
betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
5. Lidmaatschap, Strippenkaart en Losse lessen:
5.1 Klanten kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap of een strippenkaart. Losse lessen
zijn via de website te boeken.
5.2 Strippenkaarten zijn 4 maanden geldig vanaf moment van aankoop.
5.3 Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat PIENAPPLE het verschuldigde
lidmaatschapsgeld van de klant heeft ontvangen.
5.4 PIENAPPLE heeft 2 soorten lidmaatschappen in de vorm van een jaar en halfjaarabonnement. Deze
staan vermeld op de website.
5.5 Een strippenkaart wordt geactiveerd op het moment van bestelling en betaling via de website.
6.. Voorwaarden jaar en half jaarabonnement:
6.1 Je half jaarabonnement is tussentijds niet opzegbaar. Dit abonnement is pas opzegbaar aan het
einde van je contract.
6.2. Bij uitzondering is een abonnement direct opzegbaar. Deze uitzonderingen zijn langdurige
ziekte/ziekenhuisopname. Hierbij dient de klant een doktersverklaring te overleggen. Bij verhuizing
naar een adres buiten de straal van 30 km vanaf PIENAPPLE met bewijs, kan het contract ook direct
beëindigd worden.
6.3 Je abonnement wordt na de einddatum steeds met een maand verlengd.
6.4 Pauzeren van een abonnement: bij uitzondering kun je jouw abonnement pauzeren. Redenen om
een abonnement te pauzeren zijn: langdurige ziekte, ziekenhuisopname of zwangerschap. Hierbij
dient de klant een doktersverklaring te overleggen. In overleg bepalen student en PIENAPPLE de duur
van de pauze. Na deze pauze wordt het oorspronkelijke abonnement hervat. De eerste maand na
hervatting wordt het automatisch incasso opgestart. Mocht de klant alsnog willen opzeggen dan kan
dit met in acht name van de opzegtermijn (artikel 7.1).
6.5 De eindtermijn van de pauze bedraagt minimaal 3 maanden vanaf aanvang pauze tot maximaal 12
maanden.
7. Opzeggen:
7.1 Opzeggen van je abonnement kan na de einddatum van je afgesloten abonnement met een
opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email, niet mondeling of
telefonisch, en vóór het einde van de maand.
7.2 Opzeggen na genoemde data betekent dat klant het cursusbedrag voor de volgende maand
verschuldigd blijft.
7.3 Indien het verschuldigde bedrag door de klant wordt teruggeboekt, ben ik genoodzaakt dit uit
handen te geven aan een incassobureau.
8. Lesrooster:
8.1 Het actuele rooster staat altijd op de website. PIENAPPLE behoudt zich het recht om het lesrooster
op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd
op de website c.q. per e-mail.
8.2 PIENAPPLE behoudt zich het recht om bij overmacht de geplande les te annuleren of over te laten
nemen door een andere docent.

9. Vakanties:
9.1 Tijdens de vakanties die deels parallel lopen met de schoolvakanties c.q. bouwvak, is PIENAPPLE
gesloten. Deze vakanties zijn al in het abonnement verwerkt. Deze kunnen niet worden ingehaald.
9.2 Er is geen les tijdens nationale feestdagen. Eventuele afwijkende vakanties worden tijdig
aangegeven op de website en gemeld in de nieuwsbrief en van PIENAPPLE. Het is niet mogelijk om
tijdens je eigen vakantie het abonnement te pauzeren.
9.3 De gehanteerde vakantiedagen zijn meegenomen in de berekening van het maandelijkse
cursusgeld. Alle bovengenoemde vakantiedagen kunnen worden ingehaald met uitzondering van de
kerstvakantie en de sluiting in de zomer.
Gehanteerde vakantiedagen in 2019 zijn:
Kerstvakantie 23 december 2018 t/m 6 januari 2019, Carnavalsmaandag- en dinsdag, Pasen,
Pinksteren , Koningsdag en Hemelvaart.
21 en 22 april, 28 April t/m 5 Mei, 9 en 10 juni, 21 Juli t/m 12 Augustus, 12 t/m 20 Oktober.
10. Deelname en betaling Workshops, Training, of sessie:
10.1 Het volledige bedrag van de workshop, training of sessie dient voor aanvang te zijn betaald.
9.2 Tot 48 uur voor aanvang kan de deelnemer de workshop, training of sessie annuleren. Het
volledige bedrag minus € 25,00 administratiekosten wordt gerestitueerd.
9.3 Bij annulering door PIENAPPLE wordt het volledige bedrag gerestitueerd.
9.6 Buiten de bovengenoemde voorwaarden worden kosten niet gerestitueerd.
9.7 Annulering van een workshop, training of sessie kan enkel per e-mail naar: info@pienapple.nl.
Nadat de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen is de annulering verwerkt.
9.8 PIENAPPLE behoudt zich het recht om door overmacht of onvoldoende inschrijvingen elke
workshop, training of sessie te annuleren. Het volledige bedrag wordt dan gerestitueerd.
11. Aansprakelijkheid, klachtenregeling:
11.1 De klant volgt de yogalessen, workshops, therapie sessies en trainingen op eigen risico. Indien
klant onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van
yogalessen, workshops, therapie sessies of trainingen. Dit geldt ook voor de klant die een operatie
hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
11.2 PIENAPPLE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen
letsel.
11.3 Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te
informeren.
11.4 PIENAPPLE is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
11.5 Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de klant op te lossen.
12. Huur ruimte:
12.1 Het volledige bedrag van de huur dient voor aanvang te zijn betaald.
12.2 Bij annulering wordt 25% van de huur in rekening gebracht.
12.3 Tot 7 dagen voor aanvang van de huur van de ruimte wordt 50% van de huur in rekening
gebracht.
12.4 Bij annulering door PIENAPPLE wordt niets in rekening gebracht.
12.5 Buiten de bovengenoemde voorwaarden worden kosten niet gerestitueerd.
12.6 Annulering van de huur van de ruimte per e-mail naar: info@pienapple.nl. Nadat de huurder een
bevestiging heeft ontvangen is de annulering verwerkt.
12.7 PIENAPPLE behoudt zich het recht om door overmacht de huur van de ruimte te annuleren.
12.8 De huurder van de ruimte van PIENAPPLE huurt deze op eigen risico. Mogelijke schade
toegebracht aan de ruimte wordt verhaald op de huurder.

12 Therapie sessie:
12.1 Onderzoek wijst uit dat het werken met de Tools en Processen waarmee PIENAPPLE werkt van
grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt
PIENAPPLE aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook,
alvorens het beginnen met de sessie contact opneemt met de huisarts of behandelend specialist.
13. AVG en verwerking van persoonlijke gegevens:
13.1 PIENAPPLE verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand, voor
het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. PIENAPPLE gaat zorgvuldig om met
deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Bij inschrijving, registratie of aankoop in de shop wordt de klant
gevraagd hier akkoord mee te gaan.
13.2 PIENAPPLE gebruikt de in genoemde persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen
van activiteiten van PIENAPPLE en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Bij inschrijving,
registratie of aankoop in de shop wordt de klant gevraagd hier akkoord mee te gaan. Indien de klant

op later moment geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van PIENAPPLE kan dat per e-
mail worden medegedeeld aan: info@pienapple.nl. De klant is er van op de hoogte dat in dat geval

mogelijk niet van alle diensten en producten van PIENAPPLE gebruik kan worden gemaakt.
13.3 PIENAPPLE geeft de persoonsgegevens van de studenten en deelnemers nooit zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.